Theo dõi

Các thông tin đăng tải liên quan đến thẻ học được hiển thị trên Timeline, các nhận xét hiển thị dưới mỗi thẻ sau khi ấn nút “Học”?

Trên Timeline, việc xuất hiện thẻ học trên một tin đăng tải có nghĩa là thẻ đó đã được ghi nhận xét.

Nếu bạn xem một thẻ học có ghi nhận xét của ai đó, bạn có thể xem toàn bộ nhận xét của tất cả mọi người ghi chú vào thẻ đó.

IMG_0078______.PNG IMG_0085.PNG

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận