Theo dõi

Tôi có thể sử dụng địa chỉ email nào?

■ Bạn không thể đăng ký địa chỉ email mà không dựa trên cơ sở của RFC (Yêu Cầu Phản Hồi), bởi vì có khả năng bạn không gửi hoặc nhận được email.

■ Ví dụ những địa chỉ đó như sau.

.joho@cc.castalia.co.jp

jo..ho@cc.castalia.co.jp

joho.@cc.castalia.co.jp

j,oho/%&@cc.castalia.co.jp

 

 * Những địa chỉ email này không dựa trên RFC.

- Dấu chấm được đặt ở phía đầu hoặc cuối của địa chỉ
- Dấu chấm được sử dụng liên tục ở trong địa chỉ
- Những ký tự không có sẵn như "gạch xiên" , "phẩy", "dấu $", "dấu #" được sử dụng ở trong địa chỉ

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận